Publikacje w czasopismach naukowych i branżowych pracowników Katedry w roku 2016

Publikacje w czasopismach naukowych i branżowych pracowników Katedry w roku 2015

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2014

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2013

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2012

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2011

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2010

 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P: Wpływ mączki wapiennej na właściwości samozagęszczalnych betonów, Cement-Wapno-Beton, (6) 2010, s. 340-347.
 • JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ mączki granitowej jako wypełniacza w cemencie na właściwości betonu, Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2010, s. 19-23 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635).
 • MORDAK A., MAŃKO A.: Analysis of post-tensioned concrete Road bridge girders strengthened by CFRP strip Rusing FEM under static load, Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2010, s. 57-62 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2009

 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: The influence of limestone fillers on the properties of fresh cement paste. Silicates Industriels, 74 (7-8), 2009, pp 229-234.
 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Zgorzel słoneczna w bazalcie i jej wpływ na trwałość betonu, Cement-Wapno-Beton, (6) 2009, s. 277-281.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Analiza zniszczenia kamiennych elementów z wapienia pochodzącego z wapienników w Gogolinie, Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2009, s. 29-34.
 • JANOWSKA-RENKAS E., SKRZYPCZYK T.: Trwałość betonu z cementu CEM II/A-LL 42,5 R, Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2009, s. 83-87.
 • Studia i Monografie, z. 248, Environmental Protection and Technology, pod redakcją GRZESZCZYK S., TUKIENDORF M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2008

 • MNAHONCAKOVA E., PAVLIKOVA M., GRZESZCZYK S., ROVNANIKOVA P., CERNY R.: Hydric, thermal and mechanical properties of self-compacting concrete containing different fillers. Construction and Building Materials, No 22, 2008,pp. 1594-1600.
 • KURDOWSKI W., GARBACIK A., GRZESZCZYK S.: New Data Concerning the Compatibility of a Cement-Superplasticizer System. Silicates Industriels, Vol. 73, No 11-12, 2008, pp. 241-245.
 • MORDAK A., MAŃKO Z.: Static Load Tests of Posttensioned, Prestressed Concrete Road Bridge over Reservoir Water Plant. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, October 2008, Vol. 2050/2008, pp. 90-97.
 • GRZESZCZYK S., STARZYK K.: Znaczenie rodzaju cementu w budowie strefy przejściowej BWW. Cement-Wapno-Beton, nr 2, 2008, s. 89-98.
 • GARBACIK A., GRZESZCZYK S., KURDOWSKI W.: Wpływ rodzaju cementu na reakcje kruszyw z fazą ciekłą zaczynu. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB- Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa Białystok-Krynica 2008, Praca zbiorowa pod redakcją A. Łapko, M. Broniewicza, J.A. Prusiel, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008,s. 283-292.

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2007

 • GRZESZCZYK S.: Nowoczesne technologie dla budownictwa, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007, s.147-166.
 • GRZESZCZYK S., ROVNANIKOVA P.: Wpływ cementu żużlowego CEM III na właściwości mieszanki betonowej samozagęszczającej się, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo - EKOMILITARIS 2007, WAT, Zakopane 10-14.09.2007, s.149-153.
 • MNAHONCAKOVA E., JERMAN M., TESAREK P., GRZESZCZYK S., CERNY R.: Properties of self compacting concrete based on cement containing blast furnace slag, Pavlikova M., Pavlik Z.: Computational and Experimental analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macroleved IV, Praga, 2007, p. 133-139.
 • MNAHONCAKOVA E., JIRICKOVA M., GRZESZCZYK S., ROVNANIKOVA P., CERNY R.: Hydric, thermal and mechanical properties of self-compacting concrete containing different fillers, Construction and Building Materials, 2007, p.
 • GARBACIK A., GRZESZCZYK S., KURDOWSKI W.: Reologia modelowych zaczynów cementowych z dodatkiem melaminy, Cement-Wpano-Beton, nr 6, 2007, s. 303-308.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: The Influence of Limestone Microfiillers on the Rheology of Cement Pastes, 12th International Congress on the Chemistry of Cement, Montreal, Canada, 8-13 July 2007.
 • GRZESZCZYK S.: Korozja betonu po długim okresie eksploatacji, Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiej Szkoły Letniej, Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, Jarnołtówek, 2007, s. 27-35.
 • GRZESZCZYK S.: Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonów, Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiej Szkoły Letniej, Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, Jarnołtówek, 2007, s. 36-42.
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Doświadczenia w zakresie projektowania betonów samozagęszczalnych, Sbornik prispevku-Zivotnost a spolehlivost stavebnich materialu a konstrukci, Politechnika w Ostrawie, Ostrawa 2007, s. 16-25.
 • JANOWSKA-RENKAS E.: Rola mikrowypełniaczy wapiennych w procesie twardnienia cementu,. Sbornik prispevku-Zivotnost a spolehlivost stavebnich materialu a konstrukci, Politechnika w Ostrawie, Ostrawa 2007, s. 65-73.
 • JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ popiołów lotnych i pyłów krzemionkowych na właściwości betonów BWW, Sbornik prispevku-Zivotnost a spolehlivost stavebnich materialu a konstrukci, Politechnika w Ostrawie, Ostrawa 2007, s. 108-115.
  [12] GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ dodatków mineralnych na właściwości betonów samozagęszczonych. Inżynieria i budownictwo, Nr 2,  2007, s. 86-88.
 • JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ wypełniaczy wapiennych na ciepło twardnienia cementu, Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN O/Katowice, 2007, Nr 7, s. 25-30.
 • ROVNANIKOVA P, GRZESZCZYK S.: Odporność betonów samozagęszczalnych na bazie cementu żużlowego (CEM III) na działanie środowisk zawierających jony chlorkowe, Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN O/Katowice, 2007, Nr 7, s. 99-104.

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2006

 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E, SKALIŃSKI B.: Właściwości reologiczne mieszanek samozagęszczalnych-wpływ wypełniaczy. CWB, 2006, nr 6, s. 337-342 .
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: The influence of limestone fillers on the rheology of cement pastes. IV International Scientific Conference-Quality and Reliability in Building Industry. Levoca 2006, s. 129-134.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Mrozoodporność betonu samozagęszczalnego zawierającego jako wypełniacz mączkę dolomitową. Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN O/Katowice 2006, s. 25-28.
 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ żużla wielkopiecowego w cemencie na mikrostrukturę matrycy cementowej w betonie. Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN O/Katowice 2006, s. 29-32.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Wykorzystanie mączki dolomitowej jako wypełniacza w betonie samozagęszczalnym. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo- EKOMILITARIS 2006, WAT, Zakopane, 2006. s. 183-187.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Rola wypełniaczy wapiennych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych zaczynu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Krynica 2006, nr 59., s. 173-180.
 • GRZESZCZYK S., BRUDKIEWICZ U.: Styrol-asche-beton als baustoff. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Inzynieria Środowiska z.5, Opole 2006, s. 215-223.
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych. Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Projektowanie betonów za pomocą programu Cobet Version 3.0. Aktualne zagadnienia trwałości materiałów, Opole, 2006, s. 47-57.
 • BAYER P., GRZESZCZYK S., ROVNANIKOVA P.: Wpływ agresywnego środowiska na   mikrostrukturę betonów samozagęszczalnych XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo- EKOMILITARIS 2006, WAT, Zakopane, 2006, s. 46-53.
 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ żużla wielkopiecowego w cemencie na mikrostrukturę matrycy cementowej w betonie. Sympozjum: Trwałość Materiałów i konstrukcji Budowlanych. Materiały konferencyjne, Kamień Śląski 2006, s. 73-76.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Mrozoodporność betonu samozagęszczalnego zawierającego jako wypełniacz mączkę dolomitową. Sympozjum: Trwałość Materiałów i konstrukcji Budowlanych. Materiały konferencyjne, Kamień Śląski 2006, s. 23-26.
 • LIPOWSKI G.: Udział Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych w powstaniu Polskiej wersji programu COBET. Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Projektowanie betonów za pomocą programu Cobet Version 3.0. Aktualne zagadnienia trwałości materiałów, Opole, 2006, s. 19-21.
 • GRZESZCZYK S. Popioły lotne możliwości ich wykorzystania do uszczelnienia składowisk odpadów. Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Projektowanie betonów za pomocą programu Cobet Version 3.0. Aktualne zagadnienia trwałości materiałów, Opole, 2006, s. 23-29.
 • MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Zgorzel słoneczna w bazalcie i jej wpływ na właściwości betonów. Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Projektowanie betonów za pomocą programu Cobet Version 3.0. Aktualne zagadnienia trwałości materiałów, Opole, kwiecień 2006, s. 39-46.
 • JANOWSKA-RENKAS E: Wpływ superplastyfikatorów tradycyjnych i nowej generacji na ciepło twardnienia cementu. Materiały Konferencyjne Polsko-Czeskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Projektowanie betonów za pomocą programu Cobet Version 3.0. Aktualne zagadnienia trwałości materiałów Opole, 2006, s. 31-38.

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w roku 2005

 • GRZESZCZYK S. SUDOŁ M.: The Influence of Temperature on the Fluidity of FreshSelf Compacting Concrete. Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee "Admixtures - Enhancing Concrete Performance", University of Dundee, Dundee 2005,  pp. 165-170.
 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P.: The influence of microfillers on the properties offresh self compacting concrete. Proceedings of the International Symposium "Non -    Traditional Cement & Concrete II", Brno University of Technology, Brno 2005,pp. 162-168.
 • GRZESZCZYK S.: MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Effect of cement type upon phase composition of the cement matrix and properties of high performance concretes, Proceedings of the 4th International Conference "Concrete and Concrete Structures", University of Żilina, Żilina 2005, pp. 46-51.
 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P.: Betony samozagęszczalne, wpływ mikrowypełniaczy na mikrostrukturę i właściwości. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego "Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí", Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005, s. 53-60.
 • GRZESZCZYK S.: MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Mikrostruktura warstwy   przejściowej w betonach wysokowartościowych. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego "Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí", Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005, s. 53-60.
 • JANOWSKA-RENKAS E: Wpływ dodatków mineralnych na ciepło twardnienia cementu. Materiały Sympozjum Naukow-Technicznego "Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí", Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005,s. 47-52.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ mączki wapiennej jako mikrowypełniacza w cemencie na ciepło twardnienia cementu. Materiały X Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w teorii i praktyce", Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Łódź 2005, s. 111-117.
 • GRZESZCZYK S., MŇAHONČÁKOVÁ E., JIŘIČKOVA M., ČERNY R.: Mrozoodporność i właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych.Materiały XIX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo", Wojskowa Akademia Techniczna, Zakopane 2005, s. 249-255.
 • MŇAHONČÁKOVÁ E., JIŘIČKOVA M., GRZESZCZYK S., ČERNY R.: Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych. Materiały Sympozjum Naukowego "Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych", Kamień Śląski 2005, s. 112-116.
 • MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ rodzaju kruszywa na trwałość betonów wysokowartościowych. Materiały Sympozjum Naukowego "Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych", Kamień Śląski 2005,
  s. 108-111.
 • JANOWSKA-RENKAS E., KORGA K., KIEŁTYK S.: Wpływ sposobu dozowania superplastyfikatorów tradycyjnych i nowej generacji na właściwości wytrzymałościowe zapraw cementowych. Materiały Sympozjum Naukowego "Trwałość Materiałów i konstrukcji Budowlanych", Kamień Śląski 2005, s.190-193.
 • BAYER P., GRZESZCZYK S., ROVNANIKOVA P.: Studium Mikrostruktury a Vlivu Agresivnich Prostředi na Samozhutnielne Betony, Proceedings of the International Conf. Betonářské Dny 2005, Czech Republic, pp. 491-496.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ mikrowypełniacza wapiennego na wybrane właściwości tworzyw cementowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Katowice 2005.
 • JANOWSKA-RENKAS E., KORGA K., KIEŁTYK S.: Wpływ sposobu dozowania superplastyfikatorów tradycyjnych i nowej generacji na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Katowice 2005.
 • MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ rodzaju kruszywa na wybrane właściwości betonów wysokowartościowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Katowice 2005.
 • GRZESZCZYK S., SUDOŁ M.: Superplastyfikatory - dodatki uszlachetniające do nowoczesnych mieszanek betonowych. Materiały Seminaryjne, I Targi Wiedzy Technologicznej Platformy Innowacji Technologicznej Opolszczyzny, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Opole 2005.
 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P.: Betony samozagęszczalne, wpływ mikrowypełniaczy na mikrostrukturę i właściwości. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Budownictwo z. 48, Opole 2005.
 • MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ rodzaju kruszywa na trwałość betonów wysokowartościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Budownictwo, z. 48, Opole 2005.
 • LIPOWSKI G.: Udział Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych w polskiej wersji programu COBET, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Budownictwo z. 48, Opole, 2005.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Wpływ mikrowypełniacza wapiennego w cemencie na proces hydratacji. Materiały Sympozjum Naukowego: Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, Kamień Śląski 2005, s. 97-103.
 • MŇAHONČÁKOVÁ E., JIŘIČKOVA M., GRZESZCZYK S., ČERNY R.: Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych. Sympozjum Naukowe: Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, 14-15.07.2005, Kamień Śląski, s. 112-116.
 • MŇAHONČÁKOVÁ E., JIŘIČKOVA M., GRZESZCZYK S., ČERNY R.: Mrozoodporność i właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych, XIX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo, WAT, Zakopane, 2005, s. 249-255.
 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P.: The influence of microfillers on the properties of fresh self compacting concrete. Proceedings of the International symposium, Non-Traditional Cement & Concrete II, June 14-16, 2005, Brno, pp. 162-168.
 • BAYER P., GRZESZCZYK S., ROVNANIKOWA P.: Studium mikrostrukrury a vlivu agresivnich  prostředi na samozhutnielne betony, Mat. Konf. "Dni Betonu", Czechy, 2005, pp. 491-496

   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry w latach 1998 - 2004 • Grzeszczyk S., Lipowski G., Effects o Low-Calcium Fly Ash on the Rheology of Fresh Cement Pastes. Applied Mechanics and Engineering. vol. 3, No. 4, 1998, s. 589-600.
 • Grzeszczyk S., Reologia zawiesin cementowych, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie, Studia z zakresu inżynierii, Monografia nr 47, Warszawa 1999.
 • Grzeszczyk S., Ulbrich R., Przepuszczalność stwardniałych zawiesin popiołowych aktywowanych dodatkami mineralnymi. Cement-Wapno-Beton, nr 1, 1999, s. 12-14.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G., Rheological Properties of Cement Pastes Containing Fly Ash. Proccedings of the International Conference on Engineering Rheology, ICER’99, Zielona Góra, Applied Mechanics and Engineering, vol. 4, 1999, s. 215-220.
 • Grzeszczyk S., Wpływ wczesnych reakcji hydratacji na właściwości reologiczne zaczynów cementowych. Cement-Wapno-Beton, nr 5, 1999, s. 180 184.
 • Grzeszczyk S., Front K., Effect of Superplasticizers on the Rheological Properties of Fly Ash Suspensions Containing Activators of the Pozzolanic Reaction. Cement and Concrete Research, vol. 30, 2000, s. 1263-1266.
 • Grzeszczyk S., Konopka E., Untersuchungen űber den Frost-Tausalz-Widerstand von Natursteinzuschlag fűr Strabenbaubeton. 14 International Conference on Building Materials, Weimar 2000, t. 1, 2000, s. 775-784.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G., Influence of blast furnace slag on the rheological properties of cement pastes, Proceedings of the XIIIth International Congress on Rheology, Cambridge, UK, Londyn, t. 4, 2000, s. 245-246.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G.: The influence of C3A phase content in cement on the rheological properties of cement pastes containing fly ash, Proceedings of the 6th European Conference on Rheology, Eurheo 2002, Erlangen, Germany, September 1-6, 2002, s. 101-102.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G.: Effect of fly ashes on the rheology of cement pastes, Ed.: S.N. Ghosh, Advances in Cement Technology: Chemistry, Manufacture and Testing, Tech Books International, New Delhi 110 019, India, 2002, s. 171-201.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów, Studia i Monografie, z.134, Oficyna Wydawnicza PO, Opole, 2002.
 • Grzeszczyk S., Beton samozagęszczalny – projektowanie, właściwości, kierunki rozwoju, Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 2002, s. 465-468.
 • Grzeszczyk S., Wybrane materiały kompozytowe stosowane w budownictwie, Inżynieria i Budownictwo, nr 10, 2002, s. 544-550.
 • Grzeszczyk S., Sudoł M., Wpływ struktury nowej generacji superplastyfikatorów akrylowych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych. Cement-Wapno-Beton, nr 3, 2003, s. 156-160.
 • Grzeszczyk S., Sudoł M., Wpływ temperatury na skuteczność działania superplastyfikatorów nowej generacji. Cement-Wapno-Beton, nr 6, 2003, s. 325-331.
 • Grzeszczyk S., Lipowski G., The influence of mineral fillers on theological properties of cement pastes. International Journal of Applied Mechanics and Engineering. Second International Conference on Engineering Rheology ICER 2003, Zielona Góra, vol. 8, 2003, s. 39-42.
 • Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E., Effect of traditional and new generation superplasticizers on the rheological properties of cement pastes. International Journal of Applied Mechanics and Engineering. Second International Conference on Engineering Rheology ICER, Zielona Góra, vol. 8, 2003, s. 33 38.
 • Grzeszczyk S., Sudoł M., Effect of the chemical structures of superplasticizers upon the rheological properties of cement pastes. Seventh Canmet/ACI International Conference on Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete, Berlin, Supplementary papers, 2003 s. 363-377.
 • Grzeszczyk S., Sudoł M., The influence of the new generation superplasticizers on the rheological properties of cement pastes, 11th ICCC, Durban, vol 2, 2003, s. 727-735.
 • Mizera J., Mechanizm oddziaływania cyklicznych nawilgoceń oraz wpływ dodatku polimerów na właściwości tworzyw gipsowych, Monografia. Wydawnictwo: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT, Opole 2003.
 • Grzeszczyk S., Podkowa P., Wpływ rodzaju mikrowypełniacza na właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna JADWISIN 2004 „Beton i prefabrykacja”, Serock, 2004, s. 257 262.
 • Mizera J., The influence of admixture of fibres from artificial plastics upon the technical properties of composite gypsum materials. Silicates Industriels, vol. 69, No. 3-4, 2004, s. 43-45.
 • Mizera J., The influence of Cyclic Humidification of Gypsum Plastics upon their Basic Technical Properties. Silicates Industriels, vol. 69, No. 3-4, 2004, s. 27-30.
 • Grzeszczyk S., Podkowa P., Wpływ mikrowypełniaczy na płynność zawiesin cementowych. Cement-Wapno-Beton, nr 2, 2004, s. 78-80.
 • Grzeszczyk S., Matuszek-Chmurowska A., Wpływ rodzaju kruszywa na mikrostrukturę warstwy przejściowej i właściwości betonów wysokowartościowych. L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB “Krynica 2004”, t. 3, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2004, s. 117 124.
 • Grzeszczyk S. Sudoł M.: The Influence of Temperature on the Fluidity of Fresh Self Compacting Concrete. Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee “Admixtures – Enhancing Concrete Performance”, University of Dundee, Dundee 2005,  pp.165-170.
 • Grzeszczyk S., Podkowa P.: The influence of microfillers on the properties of fresh self compacting concrete. Proceedings of the International Symposium “Non –      Traditional Cement & Concrete II”, Brno University of Technology, Brno 2005, pp. 162-168.
 • Grzeszczyk S.: Matuszek-Chmurowska A.: Effect of cement type upon phase composition of the cement matrix and properties of high performance concretes, Proceedings of the 4th International Conference “Concrete and Concrete Structures”, University of Żilina, Żilina 2005, pp. 46-51.
 • Grzeszczyk S., Podkowa P.: Betony samozagęszczalne, wpływ mikrowypełniaczy na mikrostrukturę i właściwości. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego „Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí”, Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005, s. 53-60.
 • Grzeszczyk S.: Matuszek-Chmurowska A.: Mikrostruktura warstwy     przejściowej w betonach wysokowartościowych. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego „Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí”, Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005, s. 53-60.
 • Janowska-Renkas E: Wpływ dodatków mineralnych na ciepło twardnienia cementu. Materiały Sympozjum Naukow-Technicznego „Integrovaný přístup k projektowani stavebních konstrukcí”, Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2005, s. 47-52.
 • Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E.: Wpływ mączki wapiennej jako mikrowypełniacza w cemencie na ciepło twardnienia cementu. Materiały X Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w teorii i praktyce”, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Łódź 2005, s. 111-117.
 • Grzeszczyk S., Mňahončáková E., Jiřičkova M., Černy R.: Mrozoodporność i właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych. Materiały XIX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo”, Wojskowa Akademia Techniczna, Zakopane 2005, s. 249-255.
 • Mňahončáková E., Jiřičkova M., Grzeszczyk S., Černy R.: Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych. Materiały Sympozjum Naukowego „Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych”, Kamień Śląski 2005, s. 112-116.
 • Matuszek-Chmurowska A.: Wpływ rodzaju kruszywa na wybrane właściwości betonów wysokowartościowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN, Katowice 2005.
 • Grzeszczyk S., Podkowa P.: Betony samozagęszczalne, wpływ mikrowypełniaczy na mikrostrukturę i właściwości. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Budownictwo z. 48, Opole 2005.
 • Matuszek-Chmurowska A.: Wpływ rodzaju kruszywa na trwałość betonów wysokowartościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Budownictwo, z. 48, Opole 2005.