Realizowane prace doktorskie i habilitacyjne

 

Prace doktorskie:

 • Rola popiołów lotnych w kształtowaniu właściwości
  reologicznych zaczynów cementowych.
 • Wpływ superplastyfikatorów na właściwości
  reologiczne i proces hydratacji cementów oraz
  wytrzymałość zapraw cementowych.
 • Rola kruszywa w kształtowaniu właściwości reologicznych
  samozagęszczającej się mieszanki betonowej.
 • Wpływ różnego rodzaju mikrowypełniaczy w cemencie
  na właściwości betonów samozagęszczalnych.
 • Warstwa przejściowa w betonach wysokowartościowych.
 • Wpływ warstwy przejściowej na właściwości betonów
  wysokowartościowych z kruszywem bazaltowym.

Praca habilitacyjna:

 • Wpływ rodzaju cementu na skuteczność
  działania superplastyfikatorów najnowszej generacji .