Przedmioty nauczania

 

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

 
I stopień studiów 
 • Che­mia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
 • Ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne
 • Tech­no­lo­gia be­to­nu
 • Prawo bu­dow­la­ne i wa­run­ki tech­nicz­ne
 • Pre­fa­bry­ka­ty bu­dow­la­ne (przed­miot obie­ral­ny)
 • Be­to­ny wy­so­ko­war­to­ścio­we (przed­miot obie­ral­ny)
 • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych (przed­miot obie­ral­ny)
 • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z in­ży­nie­rii ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
 • Bu­dow­nic­two ogóle z ma­te­ria­ło­znaw­stwem I i ry­sun­kiem tech­nicz­nym
 • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo II
 • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo III
 • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo IV
 
II stopień studiów 
 • Ma­te­ria­ły w ener­go­osz­częd­nym bu­dow­nic­twie
 • Ko­ro­zja ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
 • No­wo­cze­sne ma­te­ria­ły kom­po­zy­to­we dla bu­dow­nic­twa
 • Przed­miot hu­ma­ni­stycz­ny obie­ral­ny - Hi­sto­ria nauki i tech­ni­ki
 • Be­to­ny nowej ge­ne­ra­cji (przed­miot obie­ral­ny)
 • Spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne aspek­ty ener­gii od­na­wial­nej (przed­miot obie­ral­ny)

 

Katedra prowadzi specjalność:  Energooszczędne materiały i obiekty budowlane na II stopniu studiów stacjonarnych. 

 
Przedmioty obowiązkowe:
 • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
 • Materiały w energooszczędnych budynkach
 • Korozja materiałów budowlanych
 • Rehabilitacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • Nowoczesne prefabrykaty budowlane
 • Atestacja i normalizacja wyrobów budowlanych
 • Projektowanie betonu wspomagane komputerowo

 

 

 

Kontakt

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
46-051 Opole

Sekretariat
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 77 449 8595

 

Laboratorium

 

Please publish modules in offcanvas position.