Organizowane konferencje

 

Konferencje organizowane przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych w roku 2015

 

W dniach 21-23 paź­dzier­ni­ka 2015 r. na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej odbył się Pol­ski Kon­gres Re­olo­gii – Opole 2015 pod pa­tro­na­tem Ko­mi­te­tu In­ży­nie­rii Che­micz­nej i Pro­ce­so­wej PAN oraz JM Rek­to­ra Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej prof. dr hab. inż. Marka Tu­kien­dor­fa. W Kon­gre­sie uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le z 14 aka­de­mic­kich ośrod­ków Pol­ski, oraz dwóch ośrod­ków za­gra­nicz­nych z Nie­miec i Czech. Pod­czas trzy­dnio­wych obrad Kon­gre­su za­pre­zen­to­wa­no naj­now­sze osią­gnię­cia z dzie­dzi­ny re­olo­gii w for­mie wy­kła­dów ple­nar­nych, wy­kła­dów za­pro­szo­nych gości, re­fe­ra­tów oraz sesji pla­ka­to­wej. Za­kres pre­zen­to­wa­nych za­gad­nień pod­czas Kon­gre­su obej­mo­wał: re­olo­gię teo­re­tycz­ną, re­ome­trię, re­olo­gię po­li­me­rów, re­olo­gię żyw­no­ści, re­olo­gię w me­dy­cy­nie i far­ma­cji oraz re­olo­gię za­czy­nów i mie­sza­nek be­to­no­wych.

Więcej informacji: http://kongresreologiczny.pl

Galeria zdjęć:

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [01] Rejestracja

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [02] Wystawa twórczości artystycznej Pracowników WBIA

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [03] Uroczyste otwarcie Kongresu

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [04] Sesja I

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [05] Sesja II

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [06] Sesja III

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [07] Zwiedzanie Laboratoriów

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [08] Prezentacje firm

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [09] Sesja V - posterowa

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [10] Uroczysta kolacja

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [11] Sesja VI

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [12] Sesja VII

Polski Kongres Reologii - Opole 2015: [13] Zakończenie Kongresu

 

Kontakt

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
46-051 Opole

Sekretariat
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 77 449 8595

 

Laboratorium

 

Please publish modules in offcanvas position.